سالنامه سال 1392 استان گیلان

عنوان فصل

نام تهيه‌كنندگان

تدوين نهايي

صادق اكبري
فصل 1- سرزمين و آب و هوا صادق اكبري
فصل 2- جمعيت صادق اكبري
فصل 3- نيروي انساني صادق اكبري
فصل 4- كشاورزي، جنگلداري و شيلات حمیده بکا
فصل 5- معدن امير لولويي
فصل 6- نفت وگاز امير لولويي
فصل 7- صنعت سعید خانزاده محتشمی
فصل 8- آب و برق حمیده بکا
فصل 9- ساختمان و مسكن حمیده بکا
فصل 10- بازرگاني و هتلداري امير لولويي
فصل 11- حمل و نقل و انبارداري وارتباطات سعید خانزاده محتشمی
فصل 12- بازارهاي مالي امير لولويي
فصل 13- امور قضايي امير لولويي
فصل 14- بهزيستي و تأمين اجتماعي سعید خانزاده محتشمی
فصل 15- آموزش سعید خانزاده محتشمی
فصل 16- بهداشت و درمان حمیده بکا
فصل 17-فرهنگ، ورزش و گردشگري حمیده بکا
فصل18- عمران شهري امير لولويي
فصل 19- بودجه عمومي استان حمیده بکا – ام البنین مشهدی
فصل 20- هزينه و درآمد خانوار سعید خانزاده محتشمی
فصل 21- شاخص‌هاي قيمت سعید خانزاده محتشمی
فصل 22- حساب‌هاي استان صادق اکبری
نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ     آمار گرد‌آوري نشده است
. . .  آمار در دسترس نيست
*    ذاتاً يا عملاً وجود ندارد
**  جمع و محاسبه غيرممكن يا بي‌معني است
عدد كمتر از نصف واحد
//
عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
*    عدد غيرقطعي است
**  عدد جنبه تخميني دارد
Ø   به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.
 
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردي كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختي مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
 
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
 
ميليارد = 1000 ميليون
كيلومتر= 1000 متر
هكتار = 10000 متر مربع
كيلومترمربع = 1000000 متر مربع = 100 هكتار
ليتر = 001/0 متر مكعب
تن = 1000 كيلوگرم
مگاوات ساعت = 1000 كيلو وات ساعت
 

    

 

پيشگفتار

آمارنامه استان گيلان از سال 1355 هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه وقت تهيه و منتشر مي‌شد. از سال 1381 به‌منظور ساماندهي نظام آماري كشور، تغييراتي در ساختار آن داده شده و براساس الگوي واحد كه به صورت هماهنگ در سطح كشور و از سوي مركز آمار ايران ارايه گرديده تهيه و تدوين شده است.

اين مجموعه با نام سالنامه آماري استان تهيه مي‌شود كه حاوي مجموعه‌اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه براي تامين نيازهاي آماري تصميم‌گيران، برنامه‌ريزان و مجريان طرح‌هاي توسعه و عمران منطقه‌اي در سطح شهرستان تهيه شده است.

منابع آماري اين نشريه شامل آمارهاي ثبتي توليد شده در دستگاه‌هاي اجرايي استان، نتايج سرشماري‌ها و آمارگيري‌هاي نمونه‌اي اجرا شده توسط مركز آمار ايران مي‌باشد.

در ابتداي هر فصل، مقدمه‌اي ارائه شده كه در آن به پوشش موضوعي اقلام آماري، علت در دسترس نبودن اطلاعات، عدم درج برخي از اطلاعات آماري و تجديد نظر در سري‌زماني آمارهاي ارائه شده توسط دستگاه‌هاي مربوط و . . . اشاره مي‌شود. از اين‌رو به خوانندگان عزيز توصيه مي‌شود كه قبل از استفاده از اطلاعات آماري فصل مورد نظر، مقدمه آن را مطالعه نموده تا از نكات مهم آن در استفاده از اطلاعات آماري آگاهي حاصل نمايند.

مي‌دانيم يكي از منابع آماري اين مجموعه، آمارهاي ثبتي توليد شده در دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌باشد. روش جمع‌آوري اين اطلاعات طي سال‌هاي اخيرکاملا” به روش مکانيزه انجام مي‌شود. در اين روش بر اساس پايگاه اطلاعاتي ويژه سالنامه آماري که تحت وب است، فرم‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و اقلام آماري هر دستگاه اجرايي متناسب با تفکيک و سطوح جغرافيايي مورد

 

 

نظر طراحي مي‌گردد و مجوز دسترسي به فرم‌هاي مربوط در اختيار رابط آماري و مدير دستگاه قرار مي‌گيرد، اين فرم‌ها توسط کارشناس مربوطه در دستگاه اجرايي (رابط آماري) تکميل و سپس

توسط مدير دستگاه بايد تأييد گردد. فرم‌هاي تأييدشده دستگاه توسط همکاران دفتر آمار و اطلاعات و GIS مورد بررسي فني قرارگرفته ‌و پس از تأييد نهايي در سالنامه آماري و آمارنامه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شايان ذكر است اگر چه سعي وافر شد تا آمار و اطلاعات اين مجموعه با سالنامه آماري كل كشور منطبق باشد، ولي مغايرت‌هايي در اغلب آمارها ديده مي‌شود كه علت آن بنا به اظهار سازمان‌هاي ذي‌ربط، زمان آماري اخذ اطلاعات مي‌باشد.

اميد است در عصر فناوري اطلاعات دستگاه‌هايي كه در اين زمينه پيشرو بوده‌اند با بكارگيري شيوه‌هاي نوين، تسهيل در توليد و ارايه اطلاعات را بهتر از گذشته دنبال نموده و ساير دستگاه‌ها نيز با جديت بيش‌تر در اين راستا حركت نمايند.

در خاتمه معاونت برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري از مديران و روساي كليه دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و كارشناسان آن‌ها كه با همكاري ارزنده در ارايه آمارها، ما را در تهيه اين مجموعه ياري داده‌اند، سپاسگزاري مي‌نمايد و اميدوار است با ادامه اين همكاري‌ها و با راهنمايي صاحب‌نظران نيك انديش و همه كساني كه از اين نشريه استفاده مي‌نمايند، موجبات ارتقاي بيشتر اين مجموعه فراهم گردد.

در تهيه و تنظيم اين مجموعه‌ جناب آقاي صادق اكبري مسئوليت تدوين نهايي و آقايان خانزاده محتشمي، لولويي و خانم‌ بكا، مسئوليت تهيه و كارشناسي بخش‌هاي مختلف و خانم‌ها  زهرا بنا‌‌رمضاني و محدثه محوعلي همتي زحمت حروفچيني و رسم نمودارها، همچنين          جناب آقاي وحيد طيفوري، مديركل دفتر آمار و اطلاعات و GIS مديريت كار را بر عهده داشته‌اند، كه لازم مي‌دانم از تلاش شايسته همه عزيزان دست‌اندركار، تشكر و قدرداني نمايم.

                   

                                    

                                                                                          محمدحسين اصغريان

                                                                                       معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استانداري