تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 1400

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
نتایج آمارگیری از کرایه‌ی ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی نیمه‌ی دوم 1399 و کل سال 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور پاییز 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه‌ی دوم 1399 و کل سال 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
نتایج طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور99-1398 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه‌ی دوم 1399 و سال 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *