تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 97

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
سالنامه آماری کشور سال١٣٩٥ مرکز آمار ایران خرداد 1397 دریافت
نتایج آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور1395 مرکز آمار ایران اسفند 1395 *
نتایح آمارگیری از گردشگران ملی بهار1395 مرکز آمار ایران بهمن 1396 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران-تابستان 1396 مرکز آمار ایران آبان 1396 *
گزارش فصلی اقتصاد ایران مرکز آمار ایران تیر 97 *
روش ها و پایه های آماری تهیه حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران تیر 97 *
کلیات اقتصاد(تمرکز بر حساب های ملی و شاخص های قیمت) مرکز آمار ایران تیر 97 *
دلایل تفاوت نرخ تورم با احساس مردم از تورم مرکز آمار ایران تیر 97 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان 96 مرکز آمار ایران اردیبهشت 97 *
نتایج آمارگیری از کارگه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه سال 1394 مرکز آمار ایران اردیبهشت 97 *
نتایج آمارگیری از مصرف حامل های انرژی و ویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری 1395 مرکز آمار ایران فروردین 97 *
گزیده نتایج سرشماری نفوس و مسکن1395(لاتین) مرکز آمار ایران april2018 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور بهار 96 مرکز آمار ایران اردیبهشت 97 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران-1396 مرکز آمار ایران خرداد 1397 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران-زمستان1396 مرکز آمار ایران اردیبهشت 97 *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور پاییز 1396 مرکز آمار ایران اردیبهشت 97 *
نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم96 مرکز آمار ایران اردیبهشت 97 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نیمه دوم 96 مرکز آمار ایران اردیبهشت 97 *
شاخص نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران – بهار 1397 مرکز آمار ایران مرداد 1397 *
شاخص قیمت تولیدکننده در ایران سال 1396 مرکز آمار ایران تیر 1397 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور تابستان 1396 مرکز آمار ایران تیر 1397 *
نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی- نیمه اول1397 مرکز آمار ایران آبان 1397 *
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری- سال 1396 مرکز آمار ایران آبان 1397 *
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار روستایی- سال 1396 مرکز آمار ایران آبان 1397 *
نتایج آمارگیری از مرغداری های  پرورش مرغ تخمگذار- سال1397 مرکز آمار ایران آبان 1397 *
نتایج آمارگیری از  کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال 1397 مرکز آمار ایران آبان 1397 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی – نیمه اول سال 1397 مرکز آمار ایران آبان 1397 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور – تابستان 1397 مرکز آمار ایران آذر97 *
نتایج آمارگیری نیروی کار 1396 مرکز آمار ایران شهریور97 *
کشتار دام کشتارهای کشور 1396 مرکز آمار ایران آبان 97 *
شاخص قیمت تولیدکننده در ایران – بهار سال 1397 مرکز آمار ایران شهریور97 *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور -سال 1396 مرکز آمار ایران شهریور97 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور – بهار1397 مرکز آمار ایران شهریور97 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران- تابستان 1397 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران آبان 97 *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار 1397 مرکز آمار ایران آذر97 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران تابستان 1397 مرکز آمار ایران آذر97 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل تابستان 1397 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران آذر97 *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور 1396 مرکز آمار ایران آذر97 *
نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1396 مرکز آمار ایران دی 97 *
نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 مرکز آمار ایران دی 97 *
بررسی شاخص‌های عمده بازار کار در سال های 84 تا 1396 مرکز آمار ایران آبان 97 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران پاییز 1397 مرکز آمار ایران بهمن 97 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور تابستان 1397 مرکز آمار ایران بهمن 97 *
گزارش فصلی اقتصاد ایران پاییز 1397 مرکز آمار ایران فروردین 98 *
نتایج سرشماری مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال 1397 مرکز آمار ایران دی 97 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور پاییز 1397 مرکز آمار ایران اسفند97 *
شاخص جمعیت و سلامت ایران سال 1395 مرکز آمار ایران اسفند 97 *
نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1396 مرکز آمار ایران اسفند 97 *
شاخص تولید کننده در ایران فصل پاییز 1397 (برمبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران اسفند 97 *
نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1396(اجرای سال 97) مرکز آمار ایران اسفند 97 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل پاییز1397 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران اسفند 97 *