تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 1400

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور سال 1399 مرکز آمار ایران آذر1400 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشورتابستان 1400 مرکز آمار ایران دی1400 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور بهار 1400 مرکز آمار ایران دی 1400 *
نتایج طرح بهنگام‌سازی چارچوب گلخانه‌های کشور- سال 1399 مرکز آمار ایران مهر1400 *
سهم و رتبه استان ها بر اساس شاخص‌ها و متغییرهای مهم بخش کشاورزی مرکز آمار ایران آذر 1400 *
نتایج آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه 1398 مرکز آمار ایران آذر 1400 *
نتایج تفصیلی آمارگیری از دامداری‌های کشور مرکز آمار ایران مهر 1400 *
شاخص‌های جمعیتی ایران در گذر زمان95-1335 مرکز آمار ایران دی 1400 *
نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار سال 1399 مرکز آمار ایران آذر1400 *
نتایج آمارگیری از کرایه‌ی ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی نیمه‌ی دوم 1399 و کل سال 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور پاییز 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه‌ی دوم 1399 و کل سال 1399 مرکز آمار ایران خرداد1400 *