آمارنامه استان گیلان 1399

تمبر

پيشگــفتار

آمار و اطلاعات، پايه و اساس برنامه‌ريزي مي‌باشد. دسترسي به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسايي استان و اتخاذ سياست‌هاي درست براي برنامه‌ريزي کمک خواهد کرد. به همين منظور سازمان برنامه و بودجه استان گیلان هر ساله نشريه‌اي تحت عنوان آمارنامه تهيه و منتشر مي‌نمود كه از سال 1380 با نام سالنامه آماري با چارچوب يکسان در کشور منتشر مي‌شود.

به‌منظور رفع نيازهاي آماري برنامه‌ريزان، مجـريان و پژوهشگران كه متقاضي آمارهاي ديگري به جز آمارهاي موجود در سالنامه آماری مي‌باشند، مجموعه حاضر تحت عنوان «آمارنامه استان گيلان پيوست سالنامه آماري سال 1399» به‌منظور ارایه آمار و اطلاعات تکمیلی تهيه و تدوين مي‌گردد. اين مجموعه از سال 1380 هرساله همراه با سالنامه آماري منتشر شده و انتشار آن با استقبال فراوان مخاطبین مواجه شده است. معاونت آمار و اطلاعات این سازمان نيز هرساله مي‌کوشد با توجه به درخواست‌هاي متقاضيان و امکان اجابت آن بر غناي اين مجموعه بيفزايد.

لذا از همكاري‌هاي ثمربخش و بي‌شائبه كليه سازمان‌ها، ادارات و نهادهايي كه با ارائه آمار و اطلاعات و اظهار نظر، ما را در تهيه و بهبود كيفيت اين نشريه ياري داده‌اند، سپاسگزاري مي‌شود و اميد آن دارد كه با راهنمايي و انتقادات سازنده بيش از پيش موجبات ارتقاي اين مجموعه فراهم گردد.

در خاتمه شايسته يادآوري است که در تهيه و تنظيم اين مجموعه جناب آقاي صادق اكبري كه مسئوليت تدوين نهايي و آقایان لولويي، مهرلطیفان و خانم همتی و بلوری مسئوليت تهيه و كارشناسي بخش‌هاي مختلف و خانم رمضانی و همتی زحمت حروفچيني را برعهده داشته، همچنين جناب آقاي وحيد طيفوري معاون آمار و اطلاعات كه مديريت كار را برعهده داشته‌اند، بدينوسيله از تلاش شايسته همه عزيزان دست‌اندركار، تشكر و قدرداني مي‌نمايم.

شراره کاوسی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

شماره انتشاراتی استان: 7-1400                                                         شماره مسلسل:681

‏سرشناسه : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان. معاونت آمار و اطلاعات
‏عنوان و نام پديدآور : آمارنامه استان گیلان: (پیوست سالنامه آماری) سال ۱۳99/ سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان‏، معاونت آمار و اطلاعات.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور. 1400.
‏مشخصات ظاهری : 243 ص.
‏شابک : 4-203249-622-978
‏وضعیت فهرست نویسی

عنوان دیگر

:

:

فیپا

(پیوست سالنامه آماری) سال 1399.

‏موضوع : گیلان — آمار — سالنامه‌ها
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Statistics — Yearbooks
‏موضوع : گیلان — اوضاع اجتماعی — آمار
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Social conditions — Statistics
‏موضوع : گیلان — اوضاع اقتصادی — آمار
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Economic conditions — Statistics
‏موضوع : گیلان — زندگی فرهنگی — آمار
‏موضوع : Gilan (Iran: Province) — Intellectual life — Statistics
‏شناسه افزوده : سازمان برنامه و بودجه کشور.
‏رده بندی کنگره : 2/4570  ‏HA
‏رده بندی دیویی : 523/315
‏شماره کتابشناسی ملی :  6106773

 

آمارنامه استان گیلان «پیوست سالنامه آماری» سال 1399

تهیه‌کننده: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، معاونت آمار و اطلاعات

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1400

شمارگان: 5 نسخه

قيمت: 700000 ريال

همه حقوق براي ناشر محفوظ است.

 

عنوان فصل

نام تهيه‌كنندگان

تدوين نهايي

صادق اكبري
فصل 1- سرزمين و آب و هوا صادق اكبري
فصل 2- جمعيت صادق اكبري
فصل 3- نيروي انساني صادق اكبري
فصل 4- كشاورزي، جنگلداري و شيلات محدثه محوعلی همتی
فصل 5- معدن امير لولويي
فصل 6- نفت وگاز امير لولويي
فصل 7- صنعت محدثه محوعلی همتی
فصل 8- آب و برق امير لولويي
فصل 9- ساختمان و مسكن امير لولويي
فصل 10- بازرگاني و هتلداري امير لولويي
فصل 11- حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات محدثه محوعلی همتی
فصل 12- بازارهای مالی محمد باقر مهرلطیفان
فصل 13- امور قضایی صادق اکبری
فصل 14- بهزیستی و تامین اجتماعی سولماز بلوری
فصل 15- آموزش سولماز بلوری
فصل 16-بهداشت و درمان محدثه محوعلی همتی
فصل 17- فرهنگ، ورزش و گردشگري امیر لولویی
فصل18-عمران شهري محمدباقر مهرلطیفان
فصل 19- بودجه عمومي استان سولماز بلوری
فصل 20- هزينه و درآمد خانوار صادق اکبری
فصل 21- شاخص‌هاي قيمت صادق اکبری
فصل 22- حساب‌هاي استان صادق اکبری
نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ     آمار گرد‌آوري نشده است
. . .  آمار در دسترس نيست
*    ذاتاً يا عملاً وجود ندارد
**  جمع و محاسبه غيرممكن يا بي‌معني است
عدد كمتر از نصف واحد
//
عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
*    عدد غيرقطعي است
**  عدد جنبه تخميني دارد
Ø   به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.
 
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردي كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختي مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
 
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
 
ميليارد = 1000 ميليون
كيلومتر= 1000 متر
هكتار = 10000 متر مربع
كيلومترمربع = 1000000 متر مربع = 100 هكتار
ليتر = 0/001 متر مكعب
تن = 1000 كيلوگرم
مگاوات ساعت = 1000 كيلو وات ساعت