تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 99

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار 1399 مرکز آمار ایران آذر99 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور تابستان 1399 مرکز آمار ایران دی99 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- تابستان 1399 مرکز آمار ایران دی99 *
نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر کشور 1397 مرکز آمار ایران دی99 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران تابستان 1399 مرکز آمار ایران آذر99 *
جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور98-94 مرکز آمار ایران آبان99 *
ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مناطق 22 گانه تهران در سرشماری سال‌های 95-90 مرکز آمار ایران آذر99 *
نتایج آمارگیری از  کرایه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی – نیمه اول سال 1399 مرکز آمار ایران آبان99 *
نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های منتخب بازرگانی و خدمات -1397 مرکز آمار ایران مرداد99 *
طبقه بندی فعالیت ها برای آمارهای گذران وقت ایران بر اساس ICATUS2016 مرکز آمار ایران مرداد99 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل بهار1399 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران مهر 99 *
نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی- نیمه اول1399 مرکز آمار ایران آبان 99 *
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران- تابستان 1399 (بر مبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران آبان 99 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه اول 1399 مرکز آمار ایران آبان 99 *
طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور 1398 مرکز آمار ایران تیر99 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- سال 1398 مرکز آمار ایران مرداد99 *
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران- بهار1399 (بر مبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران مرداد99 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور زمستان1398 مرکز آمار ایران مرداد99 *
نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی- نیمه اول1398 مرکز آمار ایران مرداد99 *
نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی- نیمه دوم 1398 مرکز آمار ایران مرداد 99 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- زمستان 1398 مرکز آمار ایران تیر 99 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان1398 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشورپاییز1398 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران تابستان 1398 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهرها بر اساس سرشماری سال‌های 1390 و 1395 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران- سال 1398 (بر مبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران خرداد 99 *
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان های مسکونی شهر تهران- زمستان1398 (بر مبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران خرداد 99 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1398 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور – سال 1398(100=1395) مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه دوم 1398 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *
نتایج آمارگیری از  کرایه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی – نیمه اول سال 1398 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99  *
نتایج آمارگیری از  کرایه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی – نیمه دوم سال 1398 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *