تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 96

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
گزارش فروش محصولات و هزینه خدمات کشا ورزی در مناطق روستایی کشور- تابستان 96 مرکز آمار ایران دی 96 *
شاخص تولید کننده در ایران تابستان 1396(بر مبنای سال پایه 90) مرکز آمار ایران دی 96 *
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی 1395 مرکز آمار ایران آبان 96 *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور- بهار 1396 مرکز آمار ایران آبان 96 *
گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار 1396 مرکز آمار ایران آبان 96 *
آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور سال 1395 مرکز آمار ایران مهر 96 *
نتایج آمارگیری نیروی کار سال95 مرکز آمار ایران مهر 96 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران بهار 1396
(برمبنای سال پایه 1390)
مرکز آمار ایران مهر 96 *
شاخص قیمت تولید کننده درایران بهار1396
(برمبنای سال پایه 1390)
مرکز آمار ایران مهر 96 *
سری زمانی نماگرها و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 50 سال کشور مرکز آمار ایران مهر 96 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور
– بهار 1396
مرکز آمار ایران شهریور 96 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور – نیمه دوم 1395 مرکز آمار ایران شهریور 96 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار 1396 مرکز آمار ایران شهریور 96 *
شاخص قیمت تولید کننده درایران سال 1395
(برمبنای سال پایه 1390)
مرکز آمار ایران مرداد96 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران سال 1395
(برمبنای سال پایه 1390)
مرکز آمار ایران تیر96 *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور- زمستان 1395 مرکز آمار ایران تیر96 *
گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان1396 مرکز آمار ایران تابستان 96 *
نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور1393 مرکز آمار ایران فروردین95 *
نتایج آمارگیری از مقدار مصرف انرژی در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر1394-1387 مرکز آمار ایران اسفند 96 *
نتایج تفضیلی آمارگیری از دامداری های کشور 1396 مرکز آمار ایران اسفند 96 *
نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور1396 مرکز آمار ایران بهمن 96 *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور- نیمه اول 1396 مرکز آمار ایران بهمن 96 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران پاییز 1396 مرکز آمار ایران فروردین 97 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- پاییز 1396 مرکز آمار ایران اسفند 96 *
طبقه بندی بر حسب رده های عمده اقتصادی (BEC) ویرایش پنجم مرکز آمار ایران اسفند 96 *