آمارنامه استان گیلان 1397

تمبر

پيشگــفتار

آمار و اطلاعات، پايه و اساس برنامه‌ريزي مي‌باشد. دسترسي به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسايي استان و اتخاذ سياست‌هاي درست براي برنامه‌ريزي کمک خواهد کرد. به همين منظور سازمان برنامه و بودجه استان گیلان هر ساله نشريه‌اي تحت عنوان آمارنامه تهيه و منتشر مي‌نمود كه از سال 1380 با نام سالنامه آماري با چارچوب يکسان در کشور منتشر مي‌شود.

به‌منظور رفع نيازهاي آماري برنامه‌ريزان، مجـريان و پژوهشگران كه متقاضي آمارهاي ديگري به جز آمارهاي موجود در سالنامه آماری مي‌باشند، مجموعه حاضر تحت عنوان «آمارنامه استان گيلان پيوست سالنامه آماري سال 1397» به‌منظور ارایه آمار و اطلاعات تکمیلی تهيه و تدوين مي‌گردد. اين مجموعه از سال 1380 هرساله همراه با سالنامه آماري منتشر شده و انتشار آن با استقبال فراوان مخاطبین مواجه شده است. معاونت آمار و اطلاعات این سازمان نيز هرساله مي‌کوشد با توجه به درخواست‌هاي متقاضيان و امکان اجابت آن بر غناي اين مجموعه بيفزايد.

لذا از همكاري‌هاي ثمربخش و بي‌شائبه كليه سازمان‌ها، ادارات و نهادهايي كه با ارائه آمار و اطلاعات و اظهار نظر، ما را در تهيه و بهبود كيفيت اين نشريه ياري داده‌اند، سپاسگزاري مي‌شود و اميد آن دارد كه با راهنمايي و انتقادات سازنده بيش از پيش موجبات ارتقاي اين مجموعه        فراهم گردد.

در خاتمه شايسته يادآوري است که در تهيه و تنظيم اين مجموعه جناب آقاي صادق اكبري كه مسووليت تدوين نهايي و آقایان لولويي، محتشمی و خانم همتی مسئوليت تهيه و كارشناسي بخش‌هاي مختلف و خانم رمضانی و همتی زحمت حروفچيني را برعهده داشته، همچنين جناب آقاي وحيد طيفوري معاون آمار و اطلاعات كه مديريت كار را برعهده داشته‌اند، بدينوسيله از تلاش شايسته همه عزيزان دست‌اندركار، تشكر و قدرداني مي‌نمايم.

محمدعلی محمّدی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

 

2017-03-05_22-30-00

عنوان فصل

نام تهيه‌كنندگان

تدوين نهايي

صادق اكبري
فصل 1- سرزمين و آب و هوا صادق اكبري
فصل 2- جمعيت صادق اكبري
فصل 3- نيروي انساني صادق اكبري
فصل 4- كشاورزي، جنگلداري و شيلات محدثه محوعلی همتی
فصل 5- معدن امير لولويي
فصل 6- نفت وگاز امير لولويي
فصل 7- صنعت محدثه محوعلی همتی
فصل 8- آب و برق امير لولويي
فصل 9- ساختمان و مسكن امير لولويي
فصل 10- بازرگاني و هتلداري امير لولويي
فصل 11- حمل و نقل و انبارداري محدثه محوعلی همتی
فصل 12- ارتباطات محدثه محوعلی همتی
فصل 13- بازارهاي مالي امير لولويي
فصل 14- امور قضايي سعید خانزاده محتشمی
فصل 15- بهزيستي و تأمين اجتماعي سعید خانزاده محتشمی
فصل 16- آموزش سعید خانزاده محتشمی
فصل 17- بهداشت و درمان محدثه محوعلی همتی
فصل18- فرهنگ، ورزش و گردشگري امير لولويي
فصل 19- عمران شهري امير لولويي
فصل 20- بودجه عمومي استان امير لولويي
فصل 21- هزينه و درآمد خانوار سعید خانزاده محتشمی
فصل 22- شاخص‌هاي قيمت محدثه محوعلی همتی
فصل 23- حساب‌هاي استان محدثه محوعلی همتی
نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ     آمار گرد‌آوري نشده است
. . .  آمار در دسترس نيست
*    ذاتاً يا عملاً وجود ندارد
**  جمع و محاسبه غيرممكن يا بي‌معني است
عدد كمتر از نصف واحد
//
عدد (نسبت، درصد) ناچيز و قابل صرفنظر كردن است.
*    عدد غيرقطعي است
**  عدد جنبه تخميني دارد
Ø   به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.
 
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردي كه اعداد يك جدول، از نشريات مركز آمار ايران يا ساير سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات كتاب شناختي مدارك مورد استفاده، در بخش پيوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
 
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست كردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست كردن ارقام صورت گرفته است.
 
ميليارد = 1000 ميليون
كيلومتر= 1000 متر
هكتار = 10000 متر مربع
كيلومترمربع = 1000000 متر مربع = 100 هكتار
ليتر = 001/0 متر مكعب
تن = 1000 كيلوگرم
مگاوات ساعت = 1000 كيلو وات ساعت