گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم

استان گیلان

سال 1397

سال 1396

سال 1395

سال 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- آبان ماه 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- مهر ماه 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- شهریور ماه 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- مرداد ماه 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- تیر ماه 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- خرداد ماه 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان – اردیبهشت ماه 1394

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان – فروردین ماه 1394