گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم

استان گیلان

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- آبان ماه ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- مهر ماه ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- شهریور ماه ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- مرداد ماه ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- تیر ماه ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان- خرداد ماه ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان – اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

گزارش شاخص قیمت و نرخ تورم روستایی استان گیلان – فروردین ماه ۱۳۹۴