گزارش تفضیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 97-1390

گزارش تفضیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 97-1390

 گزارش تفضیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 97-1390

گزارش تفضیلی پروانه های صادر شده توسط شهرداری های استان گیلان طی سال های 97-1390 تهیه و منتشر گردید.دانلود فایل

About the Author

نظرات مسدود است.