تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 98

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
گزارش فصلی اقتصاد ایران پاییز 1397 مرکز آمار ایران فروردین 98 *
گزارش فصلی اقتصاد ایران زمستان 1397 مرکز آمار ایران تیر98 *
ترازنامه و ماتریس مهاجرتی شهرهای ایران1395-1390 مرکز آمار ایران فروردین 98 *
تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی در سال های 1395و 1390 مرکز آمار ایران فروردین 98 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- زمستان 1397 مرکز آمار ایران خرداد98 *
بررسی وضعیت سواد و تحصیل جمعیت 6 ساله و بیشتر بر اساس سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن 1395-1365 مرکز آمار ایران فروردین 98 *
نتایج آمارگیری از کرایه‌ی ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی نیمه دوم سال 1397 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی- نیمه دوم1397 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران – سال 1397 (برمبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه دو سال 1397 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور 1395 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1397 مرکز آمار ایران فروردین 98 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران – سال 1397(برمبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی نیمه دوم 1397 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه دوم 1397 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور – زمستان 1397 مرکز آمار ایران خرداد 98 *
نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه دوم97 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران زمستان 1397 مرکز آمار ایران اردیبهشت 98 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان1396 مرکز آمار ایران تیر98 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران  سال1397 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران تیر98 *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران – پاییز 1397(برمبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران بهمن97 *
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور – سال 1397(100=1395) مرکز آمار ایران تیر98 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان  سال1397 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران خرداد 98 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- بهار 1398 مرکز آمار ایران شهریو98 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار 1398 مرکز آمار ایران مرداد 98 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشورپاییز1397 مرکز آمار ایران تیر98 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشورزمستان1397 مرکز آمار ایران مرداد 98 *
طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های کشور 1397 مرکز آمار ایران مرداد 98 *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور-سال 1397 مرکز آمار ایران تیر98 *