تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 99

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- زمستان 1398 مرکز آمار ایران تیر 99 *
شاخص قیمت تولید کننده در ایران فصل زمستان1398 بر مبنای سال پایه 1390 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشورپاییز1398 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران تابستان 1398 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهرها بر اساس سرشماری سال‌های 1390 و 1395 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران- سال 1398 (بر مبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران خرداد 99 *
شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان های مسکونی شهر تهران- زمستان1398 (بر مبنای سال پایه 1390) مرکز آمار ایران خرداد 99 *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور زمستان 1398 مرکز آمار ایران خرداد 99 *
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور – سال 1398(100=1395) مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *
نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی نیمه دوم 1398 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *
نتایج آمارگیری از  کرایه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی – نیمه اول سال 1398 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99  *
نتایج آمارگیری از  کرایه ماشین‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌های عمرانی – نیمه دوم سال 1398 مرکز آمار ایران اردیبهشت 99 *