تازه های نشر مرکز آمار ایران

سال 96

عنوان ناشر / تهیه کننده سال انتشار نحوه دسترسی
کتابخانه سازمان فایل
گزارش فروش محصولات و هزینه خدمات کشا ورزی در مناطق روستایی کشور- تابستان ۹۶ مرکز آمار ایران دی ۹۶ *
شاخص تولید کننده در ایران تابستان ۱۳۹۶(بر مبنای سال پایه ۹۰) مرکز آمار ایران دی ۹۶ *
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران آبان ۹۶ *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور- بهار ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران آبان ۹۶ *
گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران آبان ۹۶ *
آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران مهر ۹۶ *
نتایج آمارگیری نیروی کار سال۹۵ مرکز آمار ایران مهر ۹۶ *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران بهار ۱۳۹۶
(برمبنای سال پایه ۱۳۹۰)
مرکز آمار ایران مهر ۹۶ *
شاخص قیمت تولید کننده درایران بهار۱۳۹۶
(برمبنای سال پایه ۱۳۹۰)
مرکز آمار ایران مهر ۹۶ *
سری زمانی نماگرها و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۵۰ سال کشور مرکز آمار ایران مهر ۹۶ *
قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور
– بهار ۱۳۹۶
مرکز آمار ایران شهریور ۹۶ *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور – نیمه دوم ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران شهریور ۹۶ *
اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران بهار ۱۳۹۶ مرکز آمار ایران شهریور ۹۶ *
شاخص قیمت تولید کننده درایران سال ۱۳۹۵
(برمبنای سال پایه ۱۳۹۰)
مرکز آمار ایران مرداد۹۶ *
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران سال ۱۳۹۵
(برمبنای سال پایه ۱۳۹۰)
مرکز آمار ایران تیر۹۶ *
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور- زمستان ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران تیر۹۶ *
گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان۱۳۹۶ مرکز آمار ایران تابستان ۹۶ *
نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور۱۳۹۳ مرکز آمار ایران فروردین۹۵ *