آمارنامه استان گیلان 1395

تمبر

پیشگــفتار

آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامه‌ریزی می‌باشد. دسترسی به آمار و اطلاعات ما را در جهت شناسایی استان و اتخاذ سیاست‌های درست برای برنامه‌ریزی کمک خواهد کرد. به همین منظور سازمان برنامه و بودجه استان گیلان هر ساله نشریه‌ای تحت عنوان آمارنامه تهیه و منتشر می‌نمود که از سال ۱۳۸۰ با نام سالنامه آماری با چارچوب یکسان در کشور منتشر می‌شود.

به‌منظور رفع نیازهای آماری برنامه‌ریزان، مجـریان و پژوهشگران که متقاضی آمارهای دیگری به جز آمارهای موجود در سالنامه آماری می‌باشند، مجموعه حاضر تحت عنوان «آمارنامه استان گیلان پیوست سالنامه آماری سال ۱۳۹۵» به‌منظور ارایه آمار و اطلاعات تکمیلی تهیه و تدوین می‌گردد. این مجموعه از سال ۱۳۸۰ هرساله همراه با سالنامه آماری منتشر شده و انتشار آن با استقبال فراوان مخاطبین مواجه شده است. معاونت آمار و اطلاعات این سازمان نیز هرساله می‌کوشد با توجه به درخواست‌های متقاضیان و امکان اجابت آن بر غنای این مجموعه بیفزاید.

لذا از همکاری‌های ثمربخش و بی‌شائبه کلیه سازمان‌ها، ادارات و نهادهایی که با ارائه آمار و اطلاعات و اظهار نظر، ما را در تهیه و بهبود کیفیت این نشریه یاری داده‌اند، سپاسگزاری می‌شود و امید آن دارد که با راهنمایی و انتقادات سازنده بیش از پیش موجبات ارتقای این مجموعه        فراهم گردد.

در خاتمه شایسته یادآوری است که در تهیه و تنظیم این مجموعه جناب آقای صادق اکبری که مسوولیت تدوین نهایی و آقایان لولویی، محتشمی و خانم همتی مسئولیت تهیه و کارشناسی بخش‌های مختلف و خانم رمضانی و همتی زحمت حروفچینی را برعهده داشته، همچنین جناب آقای وحید طیفوری معاون آمار و اطلاعات که مدیریت کار را برعهده داشته‌اند، بدینوسیله از تلاش شایسته همه عزیزان دست‌اندرکار، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

محمدعلی محمّدی

رییس سازمان برنامه و بودجه استان گیلان

 

 

 

2017-03-05_22-30-00

عنوان فصل

نام تهیه‌کنندگان

تدوین نهایی

صادق اکبری
فصل ۱- سرزمین و آب و هوا صادق اکبری
فصل ۲- جمعیت صادق اکبری
فصل ۳- نیروی انسانی صادق اکبری
فصل ۴- کشاورزی، جنگلداری و شیلات محدثه محوعلی همتی
فصل ۵- معدن امیر لولویی
فصل ۶- نفت وگاز امیر لولویی
فصل ۷- صنعت محدثه محوعلی همتی
فصل ۸- آب و برق امیر لولویی
فصل ۹- ساختمان و مسکن امیر لولویی
فصل ۱۰- بازرگانی و هتلداری امیر لولویی
فصل ۱۱- حمل و نقل و انبارداری محدثه محوعلی همتی
فصل ۱۲- ارتباطات محدثه محوعلی همتی
فصل ۱۳- بازارهای مالی امیر لولویی
فصل ۱۴- امور قضایی امیر لولویی
فصل ۱۵- بهزیستی و تأمین اجتماعی محدثه محوعلی همتی
فصل ۱۶- آموزش محدثه محوعلی همتی-

سعید خانزاده محتشمی

فصل ۱۷- بهداشت و درمان محدثه محوعلی همتی
فصل۱۸- فرهنگ، ورزش و گردشگری امیر لولویی
فصل ۱۹- عمران شهری امیر لولویی
فصل ۲۰- بودجه عمومی استان امیر لولویی
فصل ۲۱- هزینه و درآمد خانوار محدثه محوعلی همتی
فصل ۲۲- شاخص‌های قیمت محدثه محوعلی همتی
فصل ۲۳- حساب‌های استان محدثه محوعلی همتی
نشانه‌ها و علامت اختصاری بکار رفته در این نشریه:
ـ     آمار گرد‌آوری نشده است
. . .  آمار در دسترس نیست
*    ذاتاً یا عملاً وجود ندارد
**  جمع و محاسبه غیرممکن یا بی‌معنی است
عدد کمتر از نصف واحد
//
عدد (نسبت، درصد) ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.
*    عدد غیرقطعی است
**  عدد جنبه تخمینی دارد
Ø   به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.
 
(ر.م) رجوع شود به « فهرست منابع و مأخذ »
در مواردی که اعداد یک جدول، از نشریات مرکز آمار ایران یا سایر سازمان‌ها نقل شده باشد، اطلاعات کتاب شناختی مدارک مورد استفاده، در بخش پیوست سالنامه تحت عنوان “فهرست منابع و ماخذ” ارائه شده است.
 
اختلاف در سر جمع‌ها به علت سر راست کردن ارقام است.
محاسبه نسبت‌ها و شاخص‌ها قبل از سر راست کردن ارقام صورت گرفته است.
 
میلیارد = ۱۰۰۰ میلیون
کیلومتر= ۱۰۰۰ متر
هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
کیلومترمربع = ۱۰۰۰۰۰۰ متر مربع = ۱۰۰ هکتار
لیتر = ۰۰۱/۰ متر مکعب
تن = ۱۰۰۰ کیلوگرم
مگاوات ساعت = ۱۰۰۰ کیلو وات ساعت